Agora w III kwartale 2018 miała 3,69 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / Agora w III kwartale 2018 miała 3,69 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT

Agora w III kwartale 2018 miała 3,69 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT

Agora

Agora

Agora SA odnotowała 3,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 4,06 mln zł wobec 9,1 mln zł straty rok wcześniej.

„Dzięki zwiększeniu przychodów w III kw. 2018 r. Grupa Agora poprawiła swoje wyniki operacyjne. EBITDA wzrosła o 9,7% do 17 mln zł, a strata na poziomie EBIT zmniejszyła się do 4,1 mln zł. Strata netto stanowiła 2,8 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 3,7 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,89 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 251,43 mln zł rok wcześniej.

„Całkowite przychody Grupy Agora w III kw. 2018 r. wyniosły 258,8 mln zł i zwiększyły się o 2,9% w porównaniu z ub.r. Zdecydowały o tym przede wszystkim wyższe wpływy z działalności kinowej oraz ze sprzedaży usług reklamowych” – czytamy dalej.

W ślad za wzrostem frekwencji kinowej w Polsce sieć kin Helios odnotowała wyższe o 15,5% przychody ze sprzedaży biletów w kwocie 55 mln zł oraz wyższe o 12,8% wpływy ze sprzedaży barowej w wysokości 21,1 mln zł. W omawianym okresie – w ujęciu Boxoffice – w kinach Heliosa zakupiono ponad 3 mln biletów, czyli o blisko 18% więcej niż w 2017 r. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych grupy zwiększyły się o 2,3% i stanowiły 122,3 mln zł. To głównie efekt ich dynamicznego wzrostu w segmentach Internet – za sprawą wyższych wpływów spółki Yieldbird, oferującej sprzedaż reklam w modelu programatycznym, oraz Reklama Zewnętrzna – z uwagi na systematyczny rozwój oferty nośników Citylight Premium oraz kampanii realizowanych w środkach komunikacji miejskiej. Przychody reklamowe w segmentach Prasa, Radio oraz Film i Książka zmniejszyły się, m.in. pod wpływem trendów rynkowych, podano także.

Pozostałe kategorie przychodów Grupy Agora były niższe niż w III kw. 2017 r. Najbardziej spadły wpływy ze sprzedaży wydawnictw, zwłaszcza tych w formie drukowanej w segmencie Prasa, co wiązało się z utrzymującą się niekorzystną sytuacją rynkową i uszczupleniem portfela tytułów prasowych grupy. Niższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wynikały z mniejszego wolumenu zamówień, w szczególności w technologii coldset, zaś niższe przychody z pozostałej sprzedaży – ze spadku wpływów z tego tytułu w segmencie Internet oraz z działalności kinowej i filmowej, czytamy dalej.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w III kw. 2018 r. nieznacznie się zwiększyły (o 0,9%) do 262,9 mln zł. Ich wzrost nastąpił w segmentach: Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz Internet i był związany z działaniami rozwojowymi. Koszty operacyjne były natomiast niższe w segmentach: Druk, Prasa oraz Radio, wymieniono.

Największą pozycję kosztową stanowiły koszty usług obcych, które wzrosły o 6,1% do 102,4 mln zł. Wpłynęły na to przede wszystkim wyższe koszty segmentów: Film i Książka, odnotowane w związku z bardzo wysoką frekwencją kinową w III kw. 2018 r., Internet – głównie w związku z rozwojem spółki Yieldbird oraz Reklama Zewnętrzna – ze względu na większą liczbę zrealizowanych kampanii i rozwój oferty w obszarze cyfrowym. W porówaniu z ub.r. zwiększyły się koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, przede wszystkim w związku z wyższymi cenami papieru.

Niższe były natomiast wydatki na amortyzację, wynikające głównie z odpisów wartości aktywów trwałych dokonanych w IV kw. 2017 r., a także koszty reprezentacji i reklamy grupy, przede wszystkim z uwagi na ich spadek w segmentach Film i Książka, Internet oraz Reklama Zewnętrzna. Zmniejszyły się także koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, istotnie ograniczone w segmencie Prasa oraz w Internecie, Druku i Radiu, podano także.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,07 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 795,14 mln zł w porównaniu z 835,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 41,75 mln zł wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora SA podwyższyła swoje szacunki dotyczące wzrostu wartości rynku reklamy w Polsce do 6-8% z 3,5-5,5% oczekiwanych w sierpniu, podała spółka. W I-III kw. 2018 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrosła o prawie 8,5% r/r.

„Po przeprowadzonej analizie dostępnych danych i obserwacji trendów rynkowych spółka postanowiła zweryfikować swoje szacunki zarówno dynamiki wydatków na reklamę w wybranych kategoriach mediów, jak i całkowitych wydatków na reklamę w Polsce w 2018 r. Obecnie spółka szacuje, że wzrost wydatków na reklamę w Polsce będzie się kształtować w przedziale od 6% do 8%” – czytamy w raporcie.

„Spółka zmieniła swoje szacunki odnośnie dynamiki wzrostu wartości wydatków na reklamę we wszystkich segmentach rynku reklamy poza czasopismami. Największy wpływ na zmianę szacunku wydatków na reklamę miała zmiana wartości wydatków na reklamę w telewizji oraz w internecie od stycznia do września 2018 r. i szacunek jej wzrostu w czwartym kwartale 2018 r.” – czytamy dalej.

Agora SA podwyższyła szacunki dotyczące wzrostu rynku reklamy w TV do 6-8% wobec wcześniej oczekiwanych 4-6%, w internecie – do 9-12% z odpowiednio 8%, w radiu – do 4-6% z 3-5%, w reklamie zewnętrznej – do 4-6% z 1-3%, w kinach – do 4-6% z 0,2%. W przypadku dzienników Agora oczekuje spadku o 7-9% wobec wcześniej spodziewanych 8-10%, natomiast w przypadku czasopism utrzymała prognozę na poziomie 6-8% spadku.

„Do wzrostu szacunku wydatków na reklamę przyczynił się również wyższy niż pierwotnie szacowany wzrost wydatków na reklamę w radiu oraz reklamie zewnętrznej w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Niższy niż pierwotnie zakładany przez spółkę był również spadek wydatków na reklamę w dziennikach w analizowanym okresie” – czytamy dalej w raporcie.

O spółce

Agora SA jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

Źródło: ISBnews, 09.11.2018

Zobacz także: Banking Forum & Insurance Forum: Zbigniew Masłowski, Salesbook Sp. z o.o.

Jak skutecznie pozyskać inwestora
startupy.tv| Edo Prasnikar, IchorLabs
Comments are disabled

FreshMail.pl