Akcjonariusze TXM zdecydują 10 lipca 2018 roku o emisji akcji bez prawa poboru
/ Najnowsze / Akcjonariusze TXM zdecydują 10 lipca 2018 roku o emisji akcji bez prawa poboru

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 lipca 2018 roku o emisji akcji bez prawa poboru

TXM

TXM

Akcjonariusze TXM zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w subskrypcji prywatnej, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 10 lipca.

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 66 880 000 zł do kwoty nie wyższej niż 75 455 998 zł, tj. o kwotę nie wyższą niż 8 575 998 zł, poprzez emisję nie więcej niż 4 287 999 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2 zł każda” – czytamy w projekcie uchwały.

Akcje serii G zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym walne zgromadzenie pozbawi w całości prawa poboru akcji serii g dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

Cena emisyjna jednej akcji serii G ma wynosić 2. Zostaną one pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte nie później niż 28.09.2018 r., ewentualnie oferty objęcia akcji serii G zostaną złożone przez spółkę nie później niż 24.09.2018 r., a przyjęte zostać powinny nie później niż 28.09.2018 r. Akcje serii G powinny zostać opłacone w całości do 28.09.2018 r., wynika także z projektu uchwały.

W ramach subskrypcji akcji serii G zarząd zaoferuje w pierwszej kolejności akcje serii G akcjonariuszom spółki, którzy są reprezentowani na walnym zgromadzeniu.

„Spółka wyemituje nie więcej niż 10 500 000 oprocentowanych obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje spółki serii H, o wartości nominalnej każda 2,00 zł, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21 000 000,00 zł” – czytamy w kolejnym projekcie uchwały.

Walne zgromadzenie pozbawi w całości prawa poboru obligacji oraz prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii H przysługiwać będzie wyłącznie obligatariuszom uprawnionym z obligacji.

W projekcie przewidziano, że wysokość oprocentowania obligacji będzie stała i będzie wynosiła 8% w skali roku. Odsetki będą kapitalizowane w okresach rocznych.

Cena konwersji obligacji na akcje serii Hwynosić będzie 2 zł, co oznacza, że obligatariusz będzie uprawniony do objęcia jednej akcji serii H za jedną obligację.

W kolejnym projekcie uchwały przewidziano zmianę statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 50 160 000 zł poprzez emisję nowych akcji oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do tych akcji za zgodą rady nadzorczej.

O spółce

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket – drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2016 roku. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz – od 2011 r. – Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: ISBnews, 14.06.2018

Zobacz także: TAURON Polska Energia SA, Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu, #225 PREZENTACJE WYNIKÓW

startupy.tv | Włodzimierz Kuc, NCBR
Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #28
Comments are disabled

FreshMail.pl