/ Najnowsze / (17.05.2018) BGŻ BNP Paribas prezentuje strategie na lata 2018-2021 oraz wyniki finansowe po I kw. 2018 roku

(17.05.2018) BGŻ BNP Paribas prezentuje strategie na lata 2018-2021 oraz wyniki finansowe po I kw. 2018 roku

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas SA odnotował 85,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 39,56 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

„Wynik z działalności bankowej wyniósł 654 604 tys. zł i był minimalnie wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszty funkcjonowania grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 421 021 tys. zł i zostały zredukowane o 3,6%. Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost zysku netto w I kwartale 2018 roku w porównaniu do I kwartału 2017 roku było lepsze o 27,5% saldo odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, które wyniosło -62 354 tys. zł” – czytamy w raporcie.

W I kwartale 2017 r. w przeciwieństwie do I kwartału 2018 roku grupa ponosiła jeszcze koszty związane z procesami połączeniowymi banków BGŻ SA, BNP Paribas Bank Polska SA oraz Sygma Bank Polska SA (wyniosły one 16 784 tys. zł). Eliminując wpływ kosztów integracji w I kwartale 2017 roku, zysk netto grupy wypracowany w I kwartale 2018 roku byłby o 60,8% (tj. o 32 300 tys. zł) wyższy niż zysk I kwartału 2017 roku, podano także.

„Całkowite dochody grupy za I kwartał 2018 roku wyniosły 92 322 tys. zł i były o 18,9% tj. o 21 537 tys. zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na wspomniany spadek wpłynął przede wszystkim niższy poziom wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (o 89,9% tj. o 82 778 tys. zł). Spadek ten został częściowo zneutralizowany przez wyższy wypracowany w okresie zysk netto (wzrost o 45 895 tys. zł, tj. o 116% r/r) i niższy podatek odroczony” – czytamy dalej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 449,91 mln zł wobec 466,82 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 120,67 mln zł wobec 127,83 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 71,92 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 72,75mld na koniec I kw. 2017 r.

„Najważniejsze zmiany w strukturze aktywów grupy po pierwszym kwartale 2018 roku to nieznaczny spadek udziału kredytów i pożyczek udzielonych klientom (łącznie: wycenianych wg zamortyzowanego kosztu oraz wycenianych wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) oraz pozycji należności od banków przy jednoczesnym wzroście udziału kasy i środków w banku Centralnym oraz wzroście udziału sumy papierów wartościowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu, instrumentów finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz papierów wartościowych wycenianych wg wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody porównywanej do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży” – napisano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 89,27 mln zł wobec 55,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Główne cele strategii rozwoju Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2018-2021 przyjętej przez zarząd i radę nadzorczą to: tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek, ROE powyżej 10% oraz wskaźnik C/I na poziomie ok. 50%, podał bank.

„Głównym założeniem nowej strategii ‚Fast Forward’ na lata 2018-2021 jest koncentracja na kliencie, transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, co przyspieszy rozwój i przyczyni się do zwiększenia rentowności. Jednocześnie nowa strategia zakłada realizację wzrostu poprzez przejęcie zorganizowanej części działalności Raiffeisen Banku Polska, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód” – czytamy w komunikacie.

  Cele strategiczne to osiągnięcie:

 • tempa wzrostu wyniku z działalności bankowej szybszego niż rynek,
 • ROE powyżej 10%,
 • wskaźnika C/I na poziomie ok. 50%, podano dalej.
  „Bank zamierza oprzeć rozwój działalności na pięciu kluczowych filarach:

 • prostota,
 • digitalizacja,
 • jakość,
 • wzrost,
 • i entuzjazm” – czytamy także w komunikacie.

W ostatnich latach Bank BGŻ BNP Paribas zbudował znaczącą pozycję na rynku, wciąż jednak ma potencjał do rozwoju w głównych obszarach działalności, podkreślono też w materiale.

„W segmencie detalicznym bank planuje wdrożyć pakiet inicjatyw wspierających dalszy rozwój poprzez przeprojektowanie procesu obsługi klienta z koncentracją na kompleksowej obsłudze w kanałach cyfrowych, optymalizację produktywności sieci, modelu sprzedaży i obsługi zdalnej oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki big data do lepszego odpowiadania na potrzeby klientów” – zapowiedziano w komunikacie.

W segmencie mikroprzedsiębiorstw bank aspiruje do bycia jednym z banków pierwszego wyboru, stawiając na stworzenie nowej ścieżki obsługi klienta oraz Value Proposition dla klientów e-commerce i startupów, podano także.

„W segmencie przedsiębiorstw bank zamierza wzmocnić ugruntowaną pozycję, koncentrując się na wdrożeniu nowego Value Proposition w zakresie systemu bankowości elektronicznej, bankowości inwestycyjnej oraz rozwiązań wspierających ekspansję międzynarodową krajowych firm” – czytamy dalej.

„Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska pozwoli na wzmocnienie obecności Banku w dużych miastach oraz rozwój bazy klientów zamożnych, a także osiągnięcie pozycji jednego z liderów w segmencie Private Banking. W obszarze MSP, przejmowana działalność z silną siecią dystrybucji, innowacyjną platformą produktową oraz nowoczesnym zcentralizowanym centrum obsługi klientów, zapewni wejście do czołówki znaczących graczy w szybko rozwijającym się i wysoko rentownym segmencie” – napisano także.

Planowane przejęcie wzmocni pozycję Banku BGŻ BNP Paribas wśród największych banków w Polsce, podsumował bank.

O spółce

Bank BGŻ BNP Paribas SA jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec 2017 roku jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna

Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26
Tower Investments SA, Bartosz Kazimierczuk – Prezes Zarządu, #212 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl