+48 601 632 601
/ Najnowsze / Grupa JSW prezentuje strategię na lata 2018 – 2030

Grupa JSW prezentuje strategię na lata 2018 – 2030

JSW

JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zatwierdziła strategię spółki na lata 2018-2030, która zakłada w tym czasie m.in. średnio 30% marży EBITDA, nakłady inwestycyjne i kapitałowe na poziomie ok. 18,9 mld zł oraz zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln ton na koniec okresu. W sferze zabezpieczenia stabilności finansowej strategia wskazuje całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji do 2019 r., podała spółka.

„Strategia została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości spółki z uwzględnieniem oczekiwań akcjonariuszy. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla” – czytamy w komunikacie JSW SA.

  Założenia operacyjne na lata 2018-2030 zgodnie ze strategią to:

 • Marża EBITDA Grupy średnio 30% w latach 2018-2030,
 • Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w grupie na poziomie około 18,9 mld zł w okresie obowiązywania strategii,
 • Stabilna produkcja węgla na poziomie od 15,6 mln ton w roku 2018 do 18,2 mln ton w roku 2030 przy kosztach gwarantujących rentowność EBITDA,
 • Poziom sprzedaży węgla na poziomie zbliżonym do produkcji węgla,
 • Zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton
 • Poprawa efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowych technologii,
 • Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych,
 • Funkcjonowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w celu harmonijnej współpracy z interesariuszami, w tym społeczności lokalnej przy zachowaniu założeń ekonomicznych, społecznych i proekologicznych,
 • Stabilność finansowa w celu realizacji założeń programu inwestycyjnego – poprzez utworzenie funduszu stabilizacyjnego FIZ.
  Program inwestycyjny Grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2018-2030 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 18,9 mld zł, nadając najwyższy priorytet projektom w zakresie:

 • rozwoju działalności wydobywczej,
 • modernizacji i optymalizacji funkcjonowania segmentu koksowniczego,
 • zapewnienia samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową – metan i gaz koksowniczy,
 • poprawy rentowności grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności,
 • wdrażania innowacyjnych technologii w całym ciągu produkcji – od wydobycia węgla do produkcji koksu,
 • wzrostu efektywności działalności głównej i wspierającej, podano także.
  Podstawowe założenia biznesowe w obszarze produkcji węgla to:

 • zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje – udostępnianie nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,
 • rozszerzenie bazy zasobowej, w szczególności w zakresie węgla koksowego typu 35,
 • zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 mln ton w perspektywie do 2030 r.,
 • zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu powyżej 85% od 2020 r.,
 • efektywne wykorzystanie metanu oraz gazu koksowniczego do produkcji energii,
 • dalsza optymalizacja kosztów.
  Główne inwestycje w obszarze koksu to:

 • Koksownia Przyjaźń – budowa nowych baterii koksowniczych w celu produkcji koksu wielkopiecowego o wysokich parametrach przy wykorzystaniu najniższego wskaźnika konwersji,
 • Koksownia Radlin – kontynuacja inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury w celu produkowania koksu wielkopiecowego o bardzo wysokich parametrach.

„Oprócz inwestycji w obszarze koksu będą prowadzone inwestycje w obszarze produktów węglopochodnych skupiające się na maksymalnym odzysku produktów węglopochodnych z gazu koksowniczego, zapewnieniu optymalnej technologii przy spełnieniu obowiązujących wymagań ochrony środowiska oraz bezpieczeństwie technologicznym” – czytamy dalej.

  W sferze zabezpieczenia stabilności finansowej strategia wymienia:

 • Całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji do roku 2019,
 • Utworzenie funduszu stabilizacyjnego FIZ,
 • Wdrożenie w grupie jednolitych procesów finansowych w tym zarządzanie ryzykiem kredytowym, walutowym i rynkowym,
 • Utrzymanie poziomu długu netto do skonsolidowanej EBITDA poniżej 2,5x
  JSW SA wskazało także, że wg strategii to „spółka otwarta na innowacje”, z uwzględnieniem:

 • Inicjowania, przygotowywania i prowadzenia projektów B+R+I dla grupy przy wykorzystaniu środków pomocowych UE,
 • Wprowadzania innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych,
 • Współtworzenia innowacyjnych rozwiązań przy współpracy ze środowiskiem naukowo-biznesowym.

O spółce

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Ustawa o jawności życia publicznego OKIEM PRAWNIKA

Marvipol SA, Mariusz Książek – Prezes Zarządu, #175 PREZENTACJE WYNIKÓW
Paweł Szczepanik przedstawia: WIG20, WIG BANKI, WIG, PKN, LTS, PZU, CDR, KGHM | Analiza techniczna
Comments are disabled

FreshMail.pl