(16.05.2018) W I kw. 2018 r. PZU miało 640 mln zł przypisanego zysku netto, 1043 mln zł zysku ogółem oraz rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję
/ Najnowsze / (16.05.2018) W I kw. 2018 r. PZU miało 640 mln zł przypisanego zysku netto, 1043 mln zł zysku ogółem oraz rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję

(16.05.2018) W I kw. 2018 r. PZU miało 640 mln zł przypisanego zysku netto, 1043 mln zł zysku ogółem oraz rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję

PZU

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) odnotował 640 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 940 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 1 043 mln zł wobec 1 007 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 399 mln zł wobec 1 259 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zmiana ta była spowodowana w szczególności przez: wyższy wynik segmentu działalności bankowej w efekcie rozpoczęcia konsolidacji Pekao (+563 mln zł) oraz poprawy wyniku Alior Banku (+113 mln zł) w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą; wzrost wyniku w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (+89 mln zł) w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych (znacznie niższy poziom roszczeń o wysokiej wartości jednostkowej) oraz ubezpieczeń komunikacyjnych (w szczególności Auto Casco); niższą rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku (-10 mln zł) – efekt doszacowania rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne; niższy dochód z działalności inwestycyjnej jako efekt spadku wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych w związku z gorszą koniunkturą na GPW, bilansowany lepszymi wynikami na portfelu polskich obligacji skarbowych; wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+35 mln zł), jako efekt stale rosnącego portfela ubezpieczeń oraz poprawy względem ubiegłego roku szkodowości produktów ochronnych – niższa w analizowanym okresie częstość zgonów” – wymieniono w raporcie.

Składka przypisana brutto grupy sięgnęła 5 831 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 5 768 mln zł rok wcześniej.

Grupa PZU otworzyła 2018 rok rekordową sprzedażą ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osiągnęła wartość 5,83 mld zł, co jest najlepszym wynikiem w historii grupy, podkreśliło PZU.

„Wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim: ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (+41 mln zł), głównie w związku ze wzrostem średniej składki; ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego (+32 mln zł), w związku ze wzrostem średniej składki; rozwoju sprzedaży w spółkach zagranicznych (+60 mln zł), w tym głównie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie krajów bałtyckich; rozwoju portfela grupowych produktów zdrowotnych. Wzrosty zostały częściowo skompensowane niższą składką w segmencie ubezpieczeń indywidualnych (-62 mln zł) głównie w związku z niższymi wpłatami na rachunki w produktach unit-linked w kanale bancassurance” – podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU S.A. w I kw. 2018 r. wyniósł 258 mln zł wobec 343 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PZU Życie w I kw. 2018 r. wyniósł 269 mln zł wobec 221 mln zł zysku rok wcześniej.

„Jeszcze nigdy w historii Grupy PZU w pierwszym kwartale nie notowaliśmy tak wysokiego poziomu składki przypisanej. Co więcej, zysk netto Grupy PZU po raz kolejny przekroczył 1 mld zł i jest najwyższym skonsolidowanym wynikiem pierwszego kwartału w naszej historii. Te rezultaty są odzwierciedleniem rosnącej roli banków w wynikach Grupy, ale przede wszystkim solidnych fundamentów naszej działalności podstawowej – ponad połowa wyniku netto to zysk z działalności ubezpieczeniowej” – skomentował prezes PZU SA Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

CFO PZU Tomasz Kulik zwrócił uwagę, że wzrost sprzedaży realizowany był przy utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 0,8 pkt proc. r/r do 6,3%). „W efekcie, nawet pomimo konieczności doszacowania rezerw na poczet roszczeń z tytułu zadośćuczynień, w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego, utrzymaliśmy dobrą rentowność głównych linii biznesowych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i na życie” – podkreślił.

„W I kw. 2018 roku marża ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła o 2,8 pkt proc. r/r do 16,6%. Jak co roku, pierwszy kwartał charakteryzuje się niższą rentownością, która jest wynikiem większej liczby zgonów i zachorowań w okresie zimowym. Kolejne kwartały powinny przyczyniać się do poprawy rentowności i dojścia do strategicznego poziomu 20% w skali roku” – dodał prezes PZU Życie Roman Pałac.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendy 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na 12 września 2018 roku oraz by wypłata dywidendy nastąpiła 3 października 2018 roku, podano w komunikacie.

„Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016-2020, przyjętą w 2016 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. z dnia 5 grudnia 2017 roku” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd poinformował, że wniosek w sprawie dywidendy pozytywnie oceniła rada nadzorcza spółki.

W marcu br. prezes PZU Paweł Surówka zapowiadał, że zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2017 roku w przedziale 66-100% wypracowanego zysku netto.

PZU odnotowało 2 910 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 935 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 4 233 mln zł wobec 2 374 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 434 mln zł wobec 1 573 mln zł zysku rok wcześniej.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PZU SA zdecydowali o przeznaczeniu 1 208,93 mln zł z zysku za 2016 rok na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) po słabszym I kwartale w zakresie zwrotu z kapitałów podtrzymuje cel osiągnięcia ponad 20% ROE w 2018 roku i powyżej 22% w 2020 roku, poinformował prezes Paweł Surówka.

„W I kw. ROE spadło, ale podtrzymujemy, że ROE całego roku będzie powyżej naszego celu, czyli 20%” – powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

W I kw. zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej wyniósł 17,6% w I kw. i był niższy o 10,3 pkt proc. w skali roku.

„Jesteśmy na odpowiedniej trajektorii. ROE w I kw. jest szczególne, jeśli chodzi o sezonowość w życiu, jest to też najsłabszy kwartał dla banków, m.in, ze względu na składki na BFG. Ono jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Spodziewamy się osiągnięcia tego wskaźnika 22% i wyżej w 2020 roku” – powiedział prezes.

Jednym z celów strategicznych zawartym w strategii „Nowe PZU” jest ROE na poziomie powyżej 22% w 2020 roku.

Wskaźnik ROE dla podmiotu dominującego PZU wyniósł 21,1% na koniec 2017 r. wobec 14,9% rok wcześniej.

O spółce

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: 11 bit studios SA, Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu, #292 ZE SPÓŁEK

Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna
Albert „Longterm” Rokicki, #90 PYTANIA DO LONGTERMA
Comments are disabled

FreshMail.pl