(16.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku BOŚ Bank miał 16,35 mln zł zysku netto, 19,4 mld zł aktywów
/ Najnowsze / (16.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku BOŚ Bank miał 16,35 mln zł zysku netto, 19,4 mld zł aktywów

(16.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku BOŚ Bank miał 16,35 mln zł zysku netto, 19,4 mld zł aktywów

BOŚ Bank

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ Bank) odnotował 16,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 19,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Grupa BOŚ SA wypracowała I kwartale 2018 r. zysk netto w wysokości 16,3 mln zł wobec 20 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Podkreślić należy, iż wynik I kwartału 2018 r. został obciążony, podobnie jak w I kw. ub.r., jednorazowo całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Składka w 2018 r. wyniosła 14,4 mln zł. Należy zaznaczyć, iż na wynik I kwartału ubiegłego roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez spółkę zależną banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW (wpływ na wynik w kwocie 6,8 mln zł) oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji własnych serii G (wpływ na wynik w kwocie 6 mln zł). Po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym wynik za I kw. ub.r. 7,1 mln zł” – czytamy w raporcie.

Bank podkreślił też, że realizując konsekwentnie założenia Programu Postępowania Naprawczego odstępuje od uzyskiwania wyników dzięki zdarzeniom o charakterze jednorazowym na rzecz przebudowy bilansu celem wypracowywania stałych wyników przychodowych.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 88,37 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 99,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 27,12 mln zł wobec 29,92 mln zł rok wcześniej.

„Wynik z tytułu odsetek w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. obniżył się o 10,7 mln zł, tj. o 10,8%. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze spadły o 16,1 mln zł, tj. o 9,5% w I kwartale 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Przy wyłączeniu zdarzeń jednorazowych spadek wyniósłby 4,7 mln zł. Spadek przychodów odsetkowych był przede wszystkim rezultatem obniżenia, zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego w związku z przebudową bilansu, średniego stanu wolumenu kredytów. Koszty z tytułu odsetek zmniejszyły się o 5,4 mln zł, tj. o 7,6%. Największy wpływ na ich obniżenie miał spadek stanu depozytów oraz obniżenie ich oprocentowania” – wyjaśnił bank.

Przychody z tytułu opłat i prowizji spadły o 2,1 mln zł, tj. 5,5% głównie w związku z niższymi przychodami o 3,4 mln zł, tj. 16,4% z opłat z tytułu operacji papierami wartościowymi, przy wzroście przychodów z opłat za obsługę rachunków klientów o 1,4 mln zł.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem wyniosła 1,8% na koniec I kw. br. wobec 1,9% rok wcześniej. Z kolei udział kredytów posiadających przesłanki utraty i wykazujących utratę wartości wyniósł odpowiednio: 13,3% wobec 11,9% rok wcześniej.

Wskaźnik Koszty/dochody (C/I) – z uwzględnieniem korekty jednorazowej składki BFG – wyniósł na koniec I kw. br. 66,7% wobec 64,5% rok wcześniej. Łączny współczynnik kapitałowy (współczynnik wypłacalności) sięgnął odpowiednio: 15,33% wobec 15,06%.

„Zgodnie ze strategią, BOŚ S.A. rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2018 r. wynosiło 4 526,42 mln zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,4% salda kredytów ogółem w banku (wobec 34,2% wg stanu na 31 marca 2017 r)” – czytamy dalej w raporcie.

Kwota umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 283,0 mln zł i była o 75 mln zł wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów korporacyjnych. Kredyty te przeznaczone były głównie na finansowanie działalności operacyjnej firm w ochronie środowiska, podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 19,41 mld zł wobec 19,68 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 14,25 mln zł wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Akcje Banku Ochrony Środowiska SA od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ SA.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: 11 bit studios SA, Grzegorz Miechowski – Prezes Zarządu, #292 ZE SPÓŁEK

Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna
Albert „Longterm” Rokicki, #90 PYTANIA DO LONGTERMA
Comments are disabled

FreshMail.pl