/ Najnowsze / (17.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku Tauron miał 636,15 mln zł zysku netto, 1 292 mln zł EBITDA, 3,94 TWh produkcji energii

(17.05.2018) W pierwszym kwartale 2018 roku Tauron miał 636,15 mln zł zysku netto, 1 292 mln zł EBITDA, 3,94 TWh produkcji energii

Tauron

Tauron

Tauron Polska Energia SA odnotował 636,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 639,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 875,49 mln zł wobec 810,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 825,53 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 4 591,08 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa Tauron osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA całej Grupy. Dodatkowo na wyniki Grupy pozytywnie wpłynęło osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną, co pozwoliło na rozwiązanie rezerw w segmencie wytwarzanie w wysokości 230 mln zł. Prace na budowie bloku 910 MW w Jaworznie przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zaawansowanie przekroczyło 60%. W kwietniu przeprowadziliśmy udaną próbę ciśnieniową kotła, która stanowi krok milowy w realizacji tego projektu. Blok w Jaworznie zostanie przekazany do eksploatacji w czwartym kwartale 2019 r.” – powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Główne czynniki mające wpływ na poziom uzyskanych przychodów to: wzrosty wolumenów w segmentach sprzedaży i dystrybucji, wyższe ceny sprzedaży energii w segmencie wytwarzanie oraz wyższe wolumeny sprzedaży energii poza grupę w związku ze wzrostem tzw. obliga giełdowego, podano także.

„EBITDA grupy w I kwartale 2018 r. wyniosła 1 292 mln zł i była wyższa o 5,7% od uzyskanej w I kwartale 2017 r. Największy udział w EBITDA Grupy Tauron ma segment dystrybucja (49%), w dalszej kolejności segmenty wytwarzanie (36%) i sprzedaż (14%)” – czytamy także.

Osiągnięte w I kwartale 2018 r. marże EBITDA oraz EBIT wyniosły 26,8% i 18,1% i były wyższe od wypracowanych w I kwartale 2017 r. odpowiednio o 0,2 pkt. proc. i 0,5 pkt. proc.

„Wynik EBITDA segmentu wytwarzanie w I kwartale 2018 r. (465 mln zł) był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (228 mln zł). Najistotniejszy wpływ na tak dynamiczny wzrost miało zdarzenie jednorazowe – rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w Tauron wytwarzanie o wartości 230 mln zł” – czytamy dalej.

Z kolei spadek wyniku EBITDA segmentu sprzedaż w I kwartale 2018 r. był efektem zdarzenia jednorazowego z I kwartału 2017 r. w postaci rozwiązania rezerw związanych z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, co zwiększyło wynik tego segmentu o 190 mln zł, dodano.

„Realizowany w Grupie Tauron Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 227 mln zł (w okresie 2016 r. – I kwartał 2018 r.). Oznacza to, że uzyskane dotychczas oszczędności stanowią 94% łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty wytwarzanie i dystrybucja” – czytamy dalej.

W I kwartale 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 569 mln zł i były niższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 10,5%, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 42,5 mln zł wobec 277,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 19% r/r do 3,94 TWh w I kw. 2018 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 27% r/r do 0,24 TWh.

„W I kwartale 2018 r. Grupa Tauron wyprodukowała 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19% mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh), co było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,24 TWh, tj. o 27% mniej wobec ubiegłego roku (0,33 TWh), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy” – czytamy w komunikacie.

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2018 r. wyniosła 1,42 mln ton i była niższa o 6% r/r ze względu na trudne warunki geologiczne w ZG Janina oraz przesunięcie w czasie rozruchu jednej ze ścian w ZG Sobieski.

„Wolumen sprzedaży węgla był zbliżony do produkcji surowca i wyniósł 1,43 mln ton. W analizowanym okresie 53% zapotrzebowania Grupy Tauron na węgiel zostało zaspokojone z własnych zakładów górniczych Grupy. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych” – czytamy dalej.

Produkcja ciepła osiągnęła w I kwartale 2018 r. poziom 5,68 PJ i była wyższa o 7% r/r, a sprzedaż ciepła wyniosła 7,69 PJ, tj. o 3% więcej niż rok wcześniej, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i związanego z tym większego zapotrzebowania odbiorców.

„W I kwartale 2018 r. segment dystrybucja dostarczył łącznie 13,42 TWh energii elektrycznej (wzrost o 1% r/r) i świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,55 mln odbiorców. Zwiększenie wolumenu dostawy odbiorcom końcowym jest przede wszystkim wynikiem zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych. W tym samym okresie spółki segmentu sprzedaż sprzedały łącznie 9,27 TWh energii elektrycznej detalicznej do 5,4 mln klientów, czyli o 2% więcej niż w I kwartale 2017 r” – podsumowano.

O spółce

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Paweł Szczepanik przedstawia: CDR, 11BIT, odpowiedzi na pytania Widzów | Analiza techniczna

Subiektywny Flash Giełdowy Sobiesława Kozłowskiego #26
Tower Investments SA, Bartosz Kazimierczuk – Prezes Zarządu, #212 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl