PKP Cargo w III kwartale 2018 miało 104,7 mln zł zysku netto, 141,8 mln zł zysku EBIT – inwestorzy.tv
/ Najnowsze / PKP Cargo w III kwartale 2018 miało 104,7 mln zł zysku netto, 141,8 mln zł zysku EBIT

PKP Cargo w III kwartale 2018 miało 104,7 mln zł zysku netto, 141,8 mln zł zysku EBIT

PKP Cargo

PKP Cargo

PKP Cargo SA odnotowało 104,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 32,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Bardzo dobre wyniki Grupy PKP Cargo po III kwartale 2018 roku to efekt naszej ciężkiej pracy, wszystkich osób od najniższego do najwyższego stanowiska w Grupie. Razem pracujemy nad poprawą efektywności, podniesieniem konkurencyjności naszych usług, razem dbamy o to, aby nasi klienci byli zadowoleni ze współpracy z PKP Cargo. Mogę więc powiedzieć, że z tych powodów nasze bardzo dobre wyniki finansowe, nie są dla mnie żadnym zaskoczeniem” – powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 141,76 mln zł wobec 57,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1 329,38 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 192,89 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 194,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 51,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 3 839,26 mln zł w porównaniu z 3 459,74 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2018 r. wynik EBIT wyniósł 275,7 mln zł i wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 173,2 mln zł (169,1%).

„Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w okresie 9 miesięcy 2018 r. w porównaniu do 9 miesięcy 2017 r. zostały opisane poniżej:
– wzrost przychodów ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych (w tym głównie przychodów z tytułu usług przewozowych oraz spedycyjnych) wynikał z wyższych cen przewozowych oraz z większych przewozów (wzrost masy towarowej o 3% r/r, wzrost pracy przewozowej o 1,5% r/r). […];
– wzrost kosztów zużycia materiałów i energii wynikał głównie ze wzrostu kosztów zużycia paliwa o 34,6 mln zł w wyniku większych przewozów realizowanych w trakcji spalinowej na skutek remontów prowadzonych na liniach PLK i w związku z tym realizowania części przewozów objazdami, wzrostu przewozów zrealizowanych przez Grupę PKP Cargo oraz wzrostu cen jednostkowych paliwa. Zanotowano również wzrost zużycia energii elektrycznej, gazowej i wody o 20,1 mln zł głównie na skutek wzrostu przewozów w Grupie PKP Cargo;
– wzrost kosztów usług obcych nastąpił głównie w pozycji kosztów czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru o 34 mln zł (większa liczba sztuk oraz wyższa cena najmowanego taboru, w związku z realizacją zwiększonych przewozów Grupy PKP Cargo). W związku ze wzrostem pracy przewozowej o 1,5% zwiększyły się koszty dostępu do linii zarządców infrastruktury kolejowej o 14,7 mln zł. Dodatkowo w związku z wysokim popytem na usługi spedycji kolejowej Grupa PKP Cargo w większym stopniu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, co znalazło swój wyraz we wzroście kosztów usług transportowych o 17,5 mln zł;
– wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynikał głównie z podwyżek wynagrodzeń w spółkach Grupy PKP Cargo. Mająca największy wpływ na wzrost kosztów świadczeń pracowniczych podwyżka wynagrodzeń została przyznana 1 września 2017 r. pracownikom jednostki dominującej (największe zatrudnienie w Grupie PKP Cargo). Z dniem 1 września 2018 r. miała miejsce podwyżka wynagrodzeń na podstawie porozumienia z dnia 15 czerwca 2018 r. pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych w PKP Cargo S.A.;
– na pozostałe zmiany mające pozytywny wpływ na wynik EBIT składają się głównie: wzrost wyniku na sprzedaży towarów i materiałów o 7,5 mln zł (wzrost sprzedaży nagromadzonego złomu, przy wyższych cenach sprzedaży), spadek kosztów dotyczących podatków i opłat o 5,9 mln zł oraz spadek wartości rezerw w zakresie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o 12,0 mln zł” – czytamy w raporcie.

W trakcie 9 miesięcy 2018 r. Grupa PKP Cargo utrzymała pozycję zdecydowanego lidera rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Udział grupy w polskim rynku był w tym okresie równy 44,2% (-0,8 pkt proc. r/r) pod względem przewiezionej masy towarowej oraz 48,3% (-3,7 pkt proc. r/r) według wykonanej pracy przewozowej. W samym III kwartale 2018 r. udział Grupy PKP Cargo wyniósł 45,1% (+0,6 pkt proc. r/r) według masy towarowej oraz 48,2% (-2,7 pkt proc. r/r) według pracy przewozowej, przypomniano.

Grupa za 9 miesięcy 2018 r. poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe taboru P3) w wysokości 476,8 mln zł, tj. więcej o 43,6% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Największa część nakładów inwestycyjnych za okres 9 miesięcy 2018 r. w Grupie PKP Cargo została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw oraz zakupy wagonów – łącznie 441,4 mln zł (tj. 92,6 % nakładów inwestycyjnych ogółem), czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 211,35 mln zł wobec 54,61 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

PKP Cargo SA zadebiutowało w 2013 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews, 22.11.2018

Zobacz także: Paweł Szczepanik przedstawia: „NA TRUPAKA PEŁNA PAKA” | Analiza techniczna

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Marek Dietl – Prezes Zarządu, #312 ZE SPÓŁEK
Amica SA, Wojciech Kocikowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #246 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl