(16.03.2018) PKP Cargo przedstawia wyniki finansowe uzyskane w 2017 roku oraz prognozy zysku w bieżącym roku
/ Najnowsze / (16.03.2018) PKP Cargo przedstawia wyniki finansowe uzyskane w 2017 roku oraz prognozy zysku w bieżącym roku

(16.03.2018) PKP Cargo przedstawia wyniki finansowe uzyskane w 2017 roku oraz prognozy zysku w bieżącym roku

PKP Cargo przedstawia wyniki finansowe uzyskane w 2017 roku

PKP Cargo przedstawia wyniki finansowe uzyskane w 2017 roku

PKP Cargo SA odnotowało 81,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 133,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 155 mln zł wobec 132,07 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4738,61 mln zł w 2017 r. wobec 4411,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 93,97 mln zł wobec 68,56 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej PKP Cargo S.A. w 2017 r. wzrosły o 10,5% r/r, a koszty działalności operacyjnej wzrosły o 4,8% r/r. Wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto spółki w 2017 r. wyniósł odpowiednio 151,2 mln zł oraz 94 mln zł. Skorygowane przychody z działalności operacyjnej spółki wzrosły o 10,5% r/r, a skorygowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 5,7% r/r, podano w raporcie.

„W 2017 r. w spółce dokonano aktualizacji wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązanie części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego w kwocie -27,4 mln zł, dodatkowo w skorygowanym wyniku netto został uwzględniony podatek odroczony od ww. aktualizacji w kwocie -5,2 mln zł. W związku z powyższym, skorygowany wynik na działalności operacyjnej za 2017 r. wyniósł 123,8 mln zł, natomiast skorygowany wynik netto wyniósł mln zł” – czytamy w raporcie.

W 2016 r. w spółce nie wystąpiły istotne zdarzenia jednorazowe w związku z tym nie przeprowadzono korekty wyniku.

„Główną przyczyną wzrostu skorygowanego wyniku w 2017 r. w porównaniu do skorygowanego wyniku 2016 r., była poprawa sytuacji na rynku przewozów, co bezpośrednio przełożyło się na większy wolumen przewozów i wyższe ceny usług przewozowych” – podano także.

Wynik EBITDA wyniósł 701,9 mln zł w 2017 r. i wzrósł o 43,4% r/r. Korekta aktualizacji wyceny wartości rezydualnej taboru kolejowego oraz rozwiązania części odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników taboru kolejowego w 2017 r. nie wpływa na wynik EBITDA, wskazała też spółka.

„Bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki w 2017 roku miały zawierane przez nas kolejne ważne umowy handlowe, m.in. z największymi firmami z branży wydobywczej, energetyki i hutnictwa. Cieszymy się, że nasze oferty okazały się na tle konkurencji najkorzystniejsze. Grupa PKP Cargo jest głównym partnerem branży górniczej i energetycznej. Odpowiadamy za 2/3 rynku przewozów węgla w Polsce według pracy przewozowej” – napisał p.o. prezesa Krzysztof Mamiński w liście dołączonym do raportu.

PKP Cargo SA prognozuje, że zwiększy jednostkowy zysk netto w tym roku o 71,1% r/r do 160,8 mln zł, przy wzroście przychodów o 8,9% r/r do 3 913 mln zł, podała spółka.

    „Zarząd spółki PKP Cargo SA przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych jednostkowych danych finansowych i operacyjnych dotyczących działalności PKP Cargo na rok 2018 zgodnie z przyjętym Planem Działalności Gospodarczej Spółki na 2018 rok:

  • przychody z działalności operacyjnej PKP Cargo w 2018 roku 3 913 mln zł, tj. o 8,9% wyższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku
  • zysk EBITDA PKP Cargo 663,6 mln zł, tj. o 12,1% wyższy w stosunku do 2017 roku
  • zysk EBIT PKP Cargo 204 mln zł, tj. o 34,9%, wyższy w stosunku do 2017 roku
  • zysk netto PKP Cargo 160,8 mln zł, tj. o 71,1% wyższy, niż zysk netto w roku 2017
  • nakłady inwestycyjne capex 1 017,6 mln zł, tj. o 99% wyższe, niż w roku 2017″ – czytamy w komunikacie.

O spółce

PKP Cargo SA zadebiutowało w 2013 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Polski startup rewolucjonizuje logowanie

startupy.tv | Dariusz Żuk, Business Link Poland
Analiza Raportów Rocznych Spółek Publicznych: Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj
Comments are disabled

FreshMail.pl