+48 601 632 601
wersja beta
/ Najnowsze / Przegląd wyników finansowych Comarch po III kwartale 2017 roku

Przegląd wyników finansowych Comarch po III kwartale 2017 roku

Comarch

Comarch

Comarch SA odnotował 3,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Notowania

Zysk operacyjny Comarch SA wyniósł 7,16 mln zł wobec 10,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,5 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 223,97 mln zł rok wcześniej.

    Po dwóch kwartałach słabszych wyników finansowych, w trzecim kwartale 2017 Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży oraz satysfakcjonujący poziom zysku operacyjnego, przy ujemnym wyniku netto. Przyczyniły się do tego m.in.:

  • zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej: o 34,4 mln zł (tj. o 28,3%) w porównaniu do III kw. 2016, co jest związane głównie ze wzrostem przychodów w sektorze TMT na rynkach pozaeuropejskich, dzięki czemu zysk brutto na sprzedaży wzrósł z 47,5 mln zł w III kw. 2016 do 57,9 mln zł w III kw. 2017,
  • znacznie mniejszy wpływ wyniku na pozostałej działalności operacyjnej: w III kw. 2017 wynik ten wyniósł – 1 214 mln zł, podczas gdy w III kw. 2016 wyniósł +12 834 mln zł (co było związane m.in. z rozwiązaniem rezerw na należności wątpliwe oraz sprzedażą WNiP przez MKS Cracovia SSA),
  • wystąpienie dodatnich różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej należności i zobowiązań, które zwiększyły wynik operacyjny w opisywanym okresie o 1,7 mln zł (podczas gdy w III kw. 2016 zmniejszyły o 5 mln zł),
  • ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 4,7 mln zł, osiągnięty głównie w rezultacie zmiany wyceny bilansowej instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe grupy, spowodowanej osłabieniem się PLN wobec EUR w III kw. 2017 (w III kw. 2016 wynik na działalności finansowej był dodatni i wyniósł +9,3 mln zł),
  • utrzymujący się zastój na rynku zamówień publicznych, co miało przełożenie na niski poziom przychodów ze sprzedaży od klientów z sektora publicznego i medycznego,
  • stosunkowo wysoki poziom bieżącego podatku dochodowego (3,2 mln zł), będący efektem dochodowej działalności w niektórych zagranicznych spółkach zależnych,
  • wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT – fundusz płac podstawowych w III kw. 2017 wzrósł o ok 5% w porównaniu do III kw. 2016,
  • zmiana w wartości aktywów i rezerw na podatek odroczony, która spowodowała zmniejszenie wyniku netto o 2,3 mln zł, wymieniono w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 7,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 751,57 mln zł w porównaniu z 740,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 14,56 mln zł wobec 25,07 mln zł zysku rok wcześniej.

O spółce

Comarch SA specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,11 mld zł w 2016 roku.

Źródło: ISBnews

Zobacz także: Energa SA, Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, #158 PREZENTACJE WYNIKÓW

THE PROFIT #72: Gilles Clavie, Orbis SA
PZU SA, Paweł Surówka – Prezes Zarządu, #159 PREZENTACJE WYNIKÓW
Comments are disabled

FreshMail.pl